ACATIST ÎN CINSTEA ICOANEI MAICII DOMNULUI NUMITĂ „SPORIREA MINŢII“EDITURA ARCA ÎNVIERII, 2004

Icoana a fost descoperitã în Rusia, în catedrala Schimbãrii la Faţã din oraşul Rîbinsk, gubernia Iaroslav. Oamenii se roagă la aceastã icoanã pentru luminarea minţii, pentru reuşitã şi spor la învãţãturã şi la examene. Pãrinţii care descoperã la copiii lor o slãbiciune a minţii în deprinderea ştiintei de carte şi a învãţãturii de credinţă aleargã la aceastã icoanã, pentru a se ruga Preasfintei Nãscãtoare şi dumnezeiescul sãu Fiu, ca izvoare de înţelepciune pentru sporirea minţii copiilor lor.

 TROPAR, GLAS IV
O, Preasfântă Maică a lui Hristos, Dumnezeul nostru,
a Dătătorului de binefaceri,
Păzeşte întreaga lume cu milostivirea ta
Şi dăruieşte-ne nouă, robilor tăi, minte şi înţelepciune,
Luminează sufletele noastre cu lumina Fiului tău,
Tu, una Atotlăudată,
Preaslăvită de heruvimi şi de serafimi.

CONDAC, GLAS II:
Ceea ce cu mintea lui Hristos ne luminezi, pe tine te lăudăm, Maică Preacurată a Domnului, a Ţiitorului întregii făpturi, al frumuseţilor lumii văzute şi nevăzute, ceea ce cu razele Vieţii pe noi ne luminezi.

ACATIST ÎN CINSTEA ICOANEI MAICII DOMNULUI „SPORIREA MINŢII“
CONDAC 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei cerului şi a pământului, celei ce întregii lumi vindecare duhovnicească îi dăruieşte, cântare de mulţumire îi aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o, făcătoarea de minuni a ei icoană, numită „Sporirea minţii“, cu care îngrădiţi fiind, cu luminoasă bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim:
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

ICOS 1
Îngerul vestitor în cetatea Nazaret a fost trimis către Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-te! Iar Preacurata, auzind a arhanghelului bună vestire, în smerenia inimii ei, aşa i-a răspuns: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat. Iar noi, păcătoşii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, aşa cum îngerul ne-a învăţat, cu smerenie să-i cântăm Celei pline de har:
Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei;
Bucură-te, ceea ce de la Domnul har ai aflat.
Bucură-te, cea adumbrită de puterea Celui Preaînalt;
Bucură-te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfinţită.
Bucură-te, roabă credincioasă a Domnului;
Bucură-te, Pruncă de Dumnezeu aleasă.
Bucură-te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut;
Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce pe toţi îi luminezi.
Bucură-te, ceea ce întreci mintea celor înţelepţi;
Bucură-te, ceea ce rosturile credincioşilor le desluşeşti.
Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 2
Văzând, Preaneprihănită, dorirea poporului celui nou, pe binevestitorul evanghelicelor taine, Apostolul Luca, l-ai blagoslovit, preacurat chipul tău să-l zugrăvească şi, privind la acesta, cu putere ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi harul meu şi puterea. De aceea, în faţa sfintelor tale icoane, cu care întreaga lume creştină ai împodobit, cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru tine, Îi cântăm: Aliluia!

ICOS 2
Ceea ce cereasca înţelepciune o descoperi, Fecioară Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează voia lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi, Născătoare de Dumnezeu atotlăudată şi cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică, pe calea cea dreaptă ne călăuzeşte, ca astfel să-ţi strigăm, cei ce ne rugăm ţie:
Bucură-te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu o ai născut;
Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit.
Bucură-te, ceea ce sufletele noastre cu lumina minţii le luminezi;
Bucură-te, vas negrăit al slavei lui Dumnezeu.
Bucură-te, începătoare a cinstirii sfintelor icoane;
Bucură-te, dătătoarea comorilor duhovniceşti.
Bucură-te, ceea ce sfintelor tale icoane har le dăruieşti;
Bucură-te, căci privind la icoanele tale, ţie ne închinăm.
Bucură-te, ceea ce prin sfintele tale icoane întregii lumi vindecări dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce minţile şi inimile noastre la cer le ridici.
Bucură-te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului tău ai luminat;
Bucură-te, ceea ce împreună cu Fiul tău-Dumnezeu de-a pururi împărăţeşti.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 3
Adumbriţi fiind de puterea harului, nişte creştini evlavioşi în cetatea Nazaretului au ajuns şi acolo casa Născătoarei de Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a născut şi binevestirea arhanghelului a primit, şi au mutat Sfânta Casă în pământul Italiei, în oraşul Loreto. Până în zilele noastre, în catul de sus al Sfintei Case icoana Născătoarei de Dumnezeu, din lemn făurită, se păstrează , pe care cereştile puteri îngereşti nevăzut o înconjoară şi cu cucernicie o cinstesc, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOS 3
Milostivire de maică având spre tot neamul creştinesc, toate colţurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe ţări sosesc şi în faţa icoanei tale îşi mărturisesc păcatele. De aceea, de la răsărit şi până la apus icoana ta se proslăveşte şi credincioşii izbăviţi de boli, de dureri şi de necazuri mulţumire îţi aduc, strigând către tine:
Bucură-te, casă pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şi-a zidit;
Bucură-te, cetate dumnezeiască, ce din mica cetate a Nazaretului ai venit.
Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta casa lui Dumnezeu ai luminat;
Bucură-te, Pruncă, mai înaltă decât Sfânta Sfintelor.
Bucură-te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc De-dinainte-de-veci în Nazaret ai sosit;
Bucură-te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai slujit.
Bucură-te, scară, pe care de la pământ la cer ne suim;
Bucură-te, minunat acoperământ al întregii lumi.
Bucură-te, căci cu credinţă preacuratului tău chip zugrăvit ne închinăm;
Bucură-te, căci de la el daruri pline de har pentru mântuirea sufletelor noastre luăm.
Bucură-te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale săvârşeşti;
Bucură-te, puternică apărătoare a neamului creştinesc.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 4
Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind stăpânit şi la tulburarea minţii ajungând, de la doctorii pământeşti nici un folos nu a aflat. Atunci Preacurata Născătoare bolnavului i s-a arătat şi să-i zugrăvească icoana, care sfinţeşte casa ei din oraşul Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat şi, din acea zi, icoana pictată „Sporirea minţii“ a numit-o, cântând în faţa ei cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOS 4
Creştinii din ţara Rusiei auzind că, spre bucuria şi mângâierea lor, Preacurata Născătoare să le dea icoana sa numită „Sporirea minţii“ a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile şi casele şi-au împodobit, de la care mulţime de semne negrăite şi minuni din belşug se săvârşeau pentru toţi cei ce cu credinţă se apropiau şi îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare aşa:
Bucură-te, ceea ce cinstita icoană a chipului tău spre mângâiere şi sfinţire ne-ai dăruit;
Bucură-te, ceea ce durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana ta grabnic le tămăduieşti.
Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei cu acoperământul milostivirii tale l-ai adumbrit;
Bucură-te, ceea ce pe iubitorii şi cinstitorii icoanei tale de toate necazurile îi izbăveşti.
Bucură-te, ceea ce în chip nevăzut, împreună cu sfintele tale icoane, în casele noastre pătrunzi;
Bucură-te, ceea ce binecuvântare şi bucurie astfel ne dăruieşti.
Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiţi de doctori în preaputernicele tale braţe îi primeşti;
Bucură-te, vindecătoare a celor ce minţile, din pricina bolii, şi-au rătăcit.
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, luminarea cugetelor noastre.
Bucură-te, oglindă curată a cunoştinţei adevărului;
Bucură-te, căci de la răsărit până la apus numele tău se fericeşte.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 5
Asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu s-a arătat icoana ta, Maică a Domnului: ţara Rusiei şi oraşele ei le sfinţeşte, pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei cu lumina cunoştinţei dumnezeieşti îi luminează, mintea noastră cea întunecată de păcate o limpezeşte, pe cei rătăciţi pe calea poruncilor Fiului tău şi Dumnezeu îi îndrumă, Căruia spre mulţumire Îi cântăm: Aliluia!

ICOS 5
Văzând comoara dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, către aceasta cu sârguinţă să alergăm, pentru ca în neputinţe vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izbăvire să primim şi cu bucurie să-i cântăm Apărătoarei noastre:
Bucură-te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincioşi i-ai luminat;
Bucură-te, căci prin tine Soarele Dreptăţii, Dumnezeul nostru în întuneric a strălucit.
Bucură-te, Maică a Luminii Minţii, care cu harul tău întreaga lume ai luminat-o;
Bucură-te, ceea ce cu zorile harului ne înţelepţeşti.
Bucură-te, ceea ce cu lumina ta întunericul neştiinţei noastre îl risipeşti;
Bucură-te, Fecioară, căci prin tine lumina cunoştinţei dumnezeieşti tuturor le-a strălucit.
Bucură-te, candelă nestinsă, ceea ce flacăra credinţei o aprinzi;
Bucură-te, ceea ce calea virtuţilor o desluşeşti.
Bucură-te, izvorul sfinţeniei;
Bucură-te, puternica noastră Apăratoare de necazuri şi de urgii.
Bucură-te, făclie neostoită a iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, ceea ce prin strălucirea minunilor tale primăvara mântuirii o binevesteşti.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 6
Întreaga lume propovăduieşte milostivirea ta, o, Maică a Domnului nostru, căci în toate oraşele şi satele de pe pământul Rusiei icoana ta, cea numită „Sporirea minţii“ cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina harului dumnezeiesc şi îndemnându-ne să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit: Aliluia!

ICOS 6
Strălucit-a în cinstita ta icoană, Preacurată, lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor şi toţi cei ce cu credinţă şi evlavie se roagă în faţa ei grabnic ajutor primesc. Întunecimea minţilor noastre cu lumina ta risipeşte-o, Atotlăudată, şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor ce cu dragoste îţi cântă aşa:
Bucură-te, stea neapusă, ceea ce Soarele dreptăţii în lume l-ai adus;
Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminează sufletele credincioşilor.
Bucură-te, povăţuitoarea învăţăturii celei pline de har;
Bucură-te, ceea ce cu luminosul tău acoperământ mintea noastră tulburată o luminezi.
Bucură-te, zare neînserată, ce risipeşti pâcla păcatelor noastre;
Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne.
Bucură-te, ceea ce de cursele vrăjmaşului ne slobozeşti;
Bucură-te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruieşti.
Bucură-te, doborârea învăţăturilor stricătoare de suflet;
Bucură-te, dăruitoarea învăţăturilor folositoare.
Bucură-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le întăreşti.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 7
Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana "Sporirea minţii", pentru ca toţi cei ce cu credinţă se roagă în faţa ei, primind puterea cuvântului, minte şi înţelepciune, în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia!

ICOS 7
Noi şi preaslăvite minuni credincioşilor le descoperi, Maică a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoană: cu puterea harului lui Hristos pe cei cu mintea tulburată îi luminezi, de nebunie ne fereşti, slăbiciunile le întremezi şi tuturor ce aleargă la tămăduitoarea ta icoană grabnică vindecare le dăruieşti, îndemnându-i să-ţi cânte:
Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncul neştiinţei;
Bucură-te, ceea ce mintea multora o luminezi.
Bucură-te, ceea ce cuvântul înţelepciunii celor ce îl cer, îl dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce minţile celor fără de minte le întregeşti.
Bucură-te, izgonitoarea cugetelor păcătoase;
Bucură-te, îmblânzitoarea inimilor învârtoşate.
Bucură-te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înalţi;
Bucură-te, înţelepţitoarea neînţelepţilor.
Bucură-te, povăţuitoarea noastră spre evlavie;
Bucură-te, ceea ce veşnica bucurie ne-o hărăzeşti.
Bucură-te, ceea ce rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul tău şi Dumnezeu le aduci;
Bucură-te, ceea ce însăţi neîncetat pentru noi toţi te rogi la Prestolul Atotţiitorului.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 8
Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugrăvită, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care, cu dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipeşte şi celor slabi la minte şi cu greutate la învăţătură minte le dăruieşte. Şi noi, cei ce pierim în păcate, cu lacrimi te rugăm, izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de întunericul nechibzuinţei, pentru ca întotdeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia!

ICOS 8
Tot pământul Rusiei este plin, ca de nişte aştri luminaţi de Dumnezeu, de făcătoarele de minuni ale tale icoane, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana „Sporirea minţii“, care cu har străluceşte şi inimile noastre îngheţate cu semnele milostivirii tale faţă de noi, păcătoşii, le încălzeşte. Pentru aceasta în faţa sfânt chipului tău genunchii plecându-ne, ţie îţi cântăm, Preacurată, aşa:
Bucură-te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci;
Bucură-te, ceea ce de săgeţile aprinse ale vicleanului ne ocroteşti.
Bucură-te, învăţătoarea pruncilor şi păzitoarea lor cea plină de har;
Bucură-te, Ocrotitoarea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii.
Bucură-te, ceea ce copiilor cu greutăţi la învăţătură minte le dăruieşti;
Bucură-te, ceea ce strici cursele vrăjmaşului.
Bucură-te, ceea ce luminezi cugetele credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce-i ruşinezi pe necredincioşi.
Bucură-te, vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii;
Bucură-te, că harul icoanei tale alungă pe demoni.
Bucură-te, Maica milostivirii şi a bunătăţilor;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 9
Toate fiinţele îngereşti ţie cu evlavie îţi slujesc, o, Crăiasă a cerului şi a pământului, iar neamul omenesc laudă îţi aduce şi sfânta ta icoană o cinsteşte, pe care spre bucurie şi mângâiere ne-ai dăruit-o. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din tine născut să-I cântăm: Aliluia!

ICOS 9
Ritorii omeneşti nu se pricep a cunoaşte taina slujirii tale neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înţelege puterea minunată de la icoanele tale izvorâtă pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în faţa sfintei tale icoane stând, te slăvim, Fecioară Plină de har, şi grăim:
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, cea căreia arhanghelii i se închină.
Bucură-te, ceea ce de heruvimi în văzduh eşti întâmpinată;
Bucură-te, cea căreia laudă îi aduc serafimii.
Bucură-te, podoabă strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti;
Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile cereşti.
Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de oştirile cereşti;
Bucură-te, slava tuturor pământenilor.
Bucură-te, ceea ce minţile noastre cu icoana ta spre Cel Preaînalt le ridici;
Bucură-te, Călăuzitoarea noastră spre Patria cerească.
Bucură-te, ceea ce cu lumina sufletului tău tot pământul îl îmbrăţişezi;
Bucură-te, ceea ce în faţa Crucii Fiului tău pe toţi ne-ai înfiat.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 10
Dorind să mântuiască lumea de nebunia şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a dăruit minunata ta icoană, Născătoare de Dumnezeu. În faţa ei cei tulburaţi la minte se tămăduiesc, cei chinuiţi de demoni se izbăvesc, suferinzii mângâiere şi bucurie dobândesc. Pentru aceasta slăvind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de milostiviri ne dăruieşte, să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia.

ICOS 10
Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă. Pentru aceasta, cu credinţă căzând la icoana ta „Sporirea minţii“, pentru haric ajutor şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie îţi cântăm aşa:
Bucură-te, Păzitoarea noastră de căile pierzării;
Bucură-te, îndrumătoarea credincioşilor spre tot lucrul cel adevărat.
Bucură-te, izgonitoarea duhului bolii şi al leneviei;
Bucură-te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii.
Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi cu puterea lui Dumnezeu îi ruşinezi;
Bucură-te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorilor.
Bucură-te, ceea ce sănătate demonizaţilor le dăruieşti;
Bucură-te, tămăduitoarea cumplitelor neputinţe.
Bucură-te, izbăvitoarea noastră de moarte duhovnicească;
Bucură-te, ceea ce cu lacrimile tale păcatele noastre le curăţeşti.
Bucură-te, ceea ce cu bucurie duhovnicească în chip minunat ne îndestulezi;
Bucură-te, ceea ce şi în veacul viitor veşnice bucurii ne hărăzeşti.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 11
Cântare de mulţumire îţi aducem în faţa preacinstitului tău chip, o, Preacurată, pentru negrăita ta milostivire către noi şi ne rugăm, Ceea e eşti Plină de har: păzeşte minţile şi inimile noastre de învăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de superstiţii, apără ţara Rusiei de toată neorânduiala iscată în patria noastră de potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne cu inimă curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia.

ICOS 11
Ca pe o făclie purtătoare de lumină vedem icoana ta, Maică a Domnului, cu strălucirea minunilor tale pământul nostru luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne şi inimile noastre către tine, Preacurată, cu dragoste aprinzându-le. Iar noi, cunoscând puterea harului tău, cu cântări de bucurie te proslăvim aşa:
Bucură-te, ceea ce îl întreci cu înţelepciunea pe Solomon;
Bucură-te, ceea ce ascunsele taine dumnezeieşti le descoperi credincioşilor.
Bucură-te, ceea ce pe neînţelepţi preaînţelepţi îi arăţi;
Bucură-te, fulger, ce luminezi sufletele.
Bucură-te, ceea ce ruşinezi înţelepciunea deşartă a veacului acestuia;
Bucură-te, ceea ce pe cei orbiţi de aceasta pe calea dreptăţii îi povăţuieşti.
Bucură-te, ceea ce înnoieşti minţile celor ce din tot sufletul se pocăiesc;
Bucură-te, ceea ce în ceasul descumpănirii gândul cel bun în inimă ni-l dăruieşti.
Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu;
Bucură-te, frumuseţea lumii de sus.
Bucură-te, ceea ce minunata ta icoană ca pe un dar ceresc ne-ai descoperit;
Bucură-te, izvorul bucuriei neîncetate.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 12
O, Preabună, cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul tău şi Dumnezeu, întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiţi; cu iubirea ta încălzeşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gândurile păcătoase, limpezeşte ochii inimii noastre ca să vadă calea mântuirii şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa aceasta, şi în Împărăţia cerească să-I cântăm Ziditorului şi Făcătorului nostru: Aliluia.

ICOS 12
Cântând minunile tale, prin icoana ta săvârşite, pe tine te lăudăm, Crăiasă, te slăvim şi te preamărim, ceea ce cu adevărat eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii. Caută din cer, Născătoare de Dumnezeu, către cei ce stau în faţa sfintei tale icoane şi harul tău trimite-ni-l nouă, izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei ce te cântă pe tine, ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră, aşa:
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale întreaga lume o mântuieşti;
Bucură-te, mângâierea amarnicului veac de acum.
Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina curăţiei tale pe toţi îi luminezi;
Bucură-te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu.
Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei ca moştenire ţi l-ai ales;
Bucură-te, ceea ce cu icoanele tale făcătoare de minuni pământul Rusiei l-ai binecuvântat.
Bucură-te, ceea ce în chip minunat prin icoana ta la Lumina Adevărului ne înalţi;
Bucură-te, ceea ce cu har de la icoana ta în chip nevăzut ne acoperi.
Bucură-te, ceea ce bucurie harică verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce uşile milostivirii dumnezeieşti cu mijlocirea ta le deschizi.
Bucură-te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne ajuţi a le dobândi;
Bucură-te, una curată şi binecuvântată între femei.
Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti!

CONDAC 13
Maică Atotlăudată a Luminii Peste-tot-fiitoare şi a Părintelui Înţelepciunii, tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi şi primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne pe noi, neînţelepţii şi povăţuieşte-ne să cântăm şi să ne rugăm în faţa icoanei tale, „Sporirea minţii“ numită. Nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, cei ce te slăvim şi Fiului tău şi Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se repetă Icosul 1 şi Condacul 1.

RUGĂCIUNE
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. 

Şi acum, Maică Prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii. 

Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita Înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul tău, mărire, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-I aducem întreit slăvitului Dumnezeu şi Ziditorului tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Traducere din limba rusă şi Postfaţă de Elena Dulgheru.

 Titlu original: Акафист в честь чудотворныя иконы Пресвятей Богородице "ПРИБАВЛЕНИЕ УМА"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu